بارگذاری فرم شاخص های بخش های اقتصادی خراسان جنوبی سال های 1400-1390

بارگذاری فرم شاخص های بخش های اقتصادی خراسان جنوبی سال های 1400-1390


خواهشمند است در ساختار فرم اولیه تغییر ایجاد ننمایید.

شاخص ها را به تفکیک شهرستان و با دقت ویژه به ستون واحد اندازه گیری تکمیل نمایید..