پرسشنامه سنجش رضايت ارباب رجوع از خدمات

پرسشنامه سنجش رضايت ارباب رجوع از خدمات

مراجعه کننده محترم
سلام
این پرسشنامه در راستای تکریم ارباب رجوع و بهبود کیفیت ارائه خدمات سازمان جهاد کشاورزی استان قم تهیه شده است، خواهشند است با تکمیل صحیح و دقیق آن به بهبود ارائه خدمات از جانب ما سهیم باشید.