ثبت مشخصات رزمندگان سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی

ثبت مشخصات رزمندگان سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی

بمنظور استفاده از سهمیه ایثارگری در آزمونهای استخدامی و کنکور سراسری - تاکید می گردد تمام قسمت درست پر گردد .