ثبت اطلاعات پرسنل قراردادی دارای مدرک دانشگاهی

ثبت اطلاعات پرسنل قراردادی دارای مدرک دانشگاهی

همکاران محترم شهرداری ها: لطفا نسبت به ثبت اطلاعات کارکنان با وضعیت قراردادی که در شهرداری ها در حال فعالیت می باشند اقدام نمایند.