دوره آموزشی بودجه نویسی و آیین نامه های داخلی شورا

دوره آموزشی بودجه نویسی و آیین نامه های داخلی شورا

دوره مذکور 8 ساعت