گزارش درآمد و هزینه سال 97 شهرداری ها

گزارش درآمد و هزینه سال 97 شهرداری ها

ماهیانه نسبت به ثبت گزارشات درامد و هزینه سال 97 اقدام شود