سامانه ثبت اطلاعات وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ها

سامانه ثبت اطلاعات وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ها

همکار محترم لطفا به سئوالات مطرح شده با دقت پاسخگو باشید. این پرسشنامه بر اساس تعیین وضعیت موجود آن شهرداری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات طراحی شده است.