دوره آموزشی روش ممیزی ساختمان و آپارتمان

دوره آموزشی روش ممیزی ساختمان و آپارتمان

مسئولین و کارشناسان رشته شغلی مهندسی راه و ساختمان، شهرسازی، مالی و عمران نسبت به ثبت نام در این دوره اقدام نمایند.