ثبت مشخصات کارکنان شاغل در دبیرخانه ها

ثبت مشخصات کارکنان شاغل در دبیرخانه ها

همکار محترم . . .
لطفا در تکمیل فرم ذیل دقت فرمائید. این سامانه بر اساس مکاتبه صورت گرفته با آن شهرداری در خصوص ثبت مشخصات پرسنلی که بخش دبیرخانه شهرداری و شورا مشغول به کار هسستند می باشد.