دوره آموزش بدو خدمت (ویژه کارکنان جدیدالاستخدام)

دوره آموزش بدو خدمت (ویژه کارکنان جدیدالاستخدام)

کارکنان محترم شهرداری های استان که وضعیت خدمتی آنها پیمانی و رسمی می باشد و تاکنون دوره بدو خدمت را نگذرانده اند نسبت به ثبت نام این دوره اقدام نمایند.لطفا شهرداران محترم همکاری لازم در ثبت نام و شرکت کارکنان پیمانی همکاری لازم داشته باشند.!!!!!