دوره آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان

دوره آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان

قابل توجه متقاضیان دوره آموزشی: این دوره مختص کارکنان اداری و کارگزین شهرداری ها می باشد. افراد با رشته شغلی های به جز اداری ثبت نام ننمایند.!!!!