دوره آموزشی کاربرد GIS و GPS در تحلیل داده های ترافیکی

دوره آموزشی کاربرد GIS و GPS در تحلیل داده های ترافیکی

قابل توجه متقاضیان دوره آموزشی GID و GPS:
دوره مذکور در چند مرحله برگزار خواهد شد.
به موارد تذکر داده شده در نامه ارسالی به شهرداری ها دقت گردد.
این دوره به صورت کاملا کارگاهی برگزار خواهد شد.