فرم نظر سنجی عملکرد شهرداری

فرم نظر سنجی عملکرد شهرداری

بازدید کننده گرامی شما می توانید نسبت به کلیه عملیات شهرداری اعم از عمرانی،فضای سبز،خدمات شهری،مالی و....نظر بدهید