گزارش درآمد و هزینه ماهیانه 1396شهرداری های استان

گزارش درآمد و هزینه ماهیانه 1396شهرداری های استان

لطفا اطلاعات درآمد و هزینه سال 1396به هزار ریال ثبت گردد