فرم پيشنهادي

فرم پيشنهادي

اقدامات انجام شده شهرداري ها در سفر نوروز 96
لازم به ذكر است موارد مندرج بايد مستند به تصاوير جهت ارائه گزارش ضميمه گردد.