کمک های رفاهی و اضافه کار به پرسنل و شهرداردر سال 95

کمک های رفاهی و اضافه کار به پرسنل و شهرداردر سال 95

لطفا از ابتدای سالجاری تاکنون مجموع کمک های رفاهی و اضافه کار به پرسنل و شهردار به هزار ریال ثبت گردد.