مطالبات معوق پرسنل شهرداري هاي استان

مطالبات معوق پرسنل شهرداري هاي استان

همكاران محترم مالي: سعي شود اطلاعات درخواستي را به ترتيب براي ماههاي سال جاري وارد گردد.