سامانه ثبت انتقاد، پيشنهاد و پيگيري هاي مربوط به بيمه تكميلي

سامانه ثبت انتقاد، پيشنهاد و پيگيري هاي مربوط به بيمه تكميلي

همكار محترم، اين سامانه جهت بررسي و پيگيري سريعتر به درخواست شما در حوزه امور بيمه تكميلي كاركنان شهرداري ها راه اندازي شده است. لطفا درخواست خود را به همراه مستندات ثبت نمايئيد.