فرم نظرسنجی

فرم نظرسنجی

با پیشنهادات و انتقادات سازنده خود متولیان و مسئولین سازمان را در راستای بهبود عملکرد سازمان یاری رسانید .

ما را از نظرات سازنده خود بی بهره نسازید :