سامانه تکمیل اطلاعات عوارض نوسازی

سامانه تکمیل اطلاعات عوارض نوسازی

توضیحات: شهروند گرامی به موارد ذیل توجه فرمائید
-در صورت هرگونه مغایرت در اطلاعات فیش نوسازی با سند مالکیت و وضعیت موجود ملک از جمله (نام و نام خانوادگی-متراژ عرصه -متراژ اعیان- تعداد واحد-پلاک ثبتی - با در دست داشتن اصل سند و سایر مستندات از جمله پایانکار به منطقه مربوطه مراجعه فرمایید).
ضمنا با توجه به عدم صدور فیش کاغذی در سنوات آتی و اعلام عوارض به صورت پیامکی ، لذا خواهشمند است اطلاعات ذیل به دقت تکمیل گردد.