انتقادات و پییشنهادات

انتقادات و پییشنهادات

بازدید کننده گرامی و شهروند معزز : شایسته است با انتقادات بحق و پیشنهادات شایسته خویش، خادمان خود را در انجام وظایف آنها، که همانا افتخار خدمت گذاری به شما بزرگواران می باشد یاری فرمایید.